Novinky

Pozvánka

pre prihlásených sa za člena Slovenského rybárskeho zväzu OZ Stará Turá v roku 2024.

Priatelia, keď že ste prejavili záujem a podali ste prihlášku za člena Slovenského rybárskeho zväzu do našej organizácie v Starej Turej, posielam Vám pozvánku. Stretnutie s Vami sa uskutoční na rybničnom hospodárstve, ktoré sa nachádza pod hrádzou VN Dubník  I, dňa 16. 03. 2024 ( sobota ) o 09.00 ( deviatej ) hod, za účelom školenia, pohovoru a vydania dokladov.

Zároveň Vás žiadam, aby ste uhradili poplatky ešte pred stretnutím, a to do 10. 03. 2024 na účet našej organizácie podľa vzoru, ktorý je priložený aj s číslom bankového účtu. Prosím do správy pre prijímateľa treba uviesť položky, ktoré ste uhradili. Na záver stretnutia Vám budú vystavené rybárske doklady a povolenie na rybolov. Nezabudnite, ktorí ste nepriložili k prihláške fotku, treba ju priniesť!

Platbu poukážte na č. účtu:  SK 12 0900 0000 0000 4170 4258

V prípade akýchkoľvek nejasností telefonujte:   0918 392 145

Petrov zdar                                                                                       Miroslav Antal, predseda OZ SRZ

. . . Tlačivo na vyplnenie . . .

Kontakt

MO SRZ Stará Turá
Rybničné hospodárstvo č. 1057
Dubník I
916 01 Stará Turá

e-mail: tajomnik@srzstaratura.sk