GDPR

Informácie o ochrane osobných údajov


V súlade s článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) Nakoľko v súvislosti s vypĺňaním online Kontaktného formulára dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.
01

Identifikačné a konaktné údaje prevádzkovateľa

Obchodné meno: MO SRZ
Sídlo: Rybničné hospodárstvo č. 1057, Dubník I, 916 01 Stará Turá
IČO: 1782090309
E-mail: tajomnik@srzstaratura.sk
Tel: +421 (905) 525 021
Zodpovedná osoba:  V prípade otázok, ktoré sa týkajú osobných údajov neváhajte kontaktovať zodpovednú osobu Eva Radenová na uvedené kontakty.
02

Účel spracovania osobných údajov

Osobné údaje uvedené v tomto formulári slúžia výlučne na to, aby sme Vás mohli spätne kontaktovať a odpovedať Vám na Vašu správu.
03

Právny základ spracovávania osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – Čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR.
04

Kategórie príjemcov

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám:
Príjemca v tretej krajine, alebo medzinárodnej organizácii: Nie je
Príjemca v členskom štáte:
  • (EÚ a EHP)  Poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania a /zálohovania elektronických údajov
  • Poskytovateľ IT servisu/údržby (len k nahliadnutiu)
05

Doba uchovávania osobných údajov

Po dobu, ktorá je nevyhnutná, aby sme Vám odpovedali na Vašu správu (cca 15 dní).
06

Poučenie o právach dotknutej osoby

V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:
  • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú (čl.15 GDPR)
  • právo na opravu  Vašich nesprávnych alebo neúplných osobných údajov (čl.16 GDPR)
  • právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok čl.17 GDPR
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.18 GDPR
  • právo na prenosnosť osobných údajov  podľa čl.20 GDPR
  • právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.21 GDPR
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 – právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona OOÚ, viac info. nájdete na www.dataprotection.gov.sk

Svoje práva môžete uplatniť písomne na kontaktných údajoch zodpovednej osoby, alebo na kontaktných údajoch prevádzkovateľa, ktoré sú uvedené v záhlaví tohto dokumentu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na ktoromkoľvek z uvedených kontaktných údajov.
07

Poučenie o práve kedykoľvek odvolať svoj súhlas

Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov týkajúci sa kontaktného formulára kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom žiadosti na e-mailovú adresu tajomnik@srzstaratura.sk . Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.
08

Poskytnutie Vašich osobných údajov

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, že máte záujem, aby sme Vás kontaktovali a odpovedali Vám na Vašu správu, budeme potrebovať Váš E-mail, prípadne iné údaje. Následkom jeho neposkytnutia bude, že Vás nebude možné kontaktovať, iné následky nie sú.
09

Automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

Kontakt

MO SRZ Stará Turá
Rybničné hospodárstvo č. 1057
Dubník I
916 01 Stará Turá

e-mail: tajomnik@srzstaratura.sk